Styret

Styret

Borettslaget skal ha et styre som skal bestå av styreleder, fire styremedlemmer og to varamedlemmer. Funksjonstiden for styreleder og de andre styremedlemmene er to år, mens varamedlemmer velges for ett år. Styreleder, styremedlem og varamedlem kan gjenvelges. Styret skal velges av generalforsamlingen og styreleder skal velges ved særskilt valg. Styret velger nestleder blant sine medlemmer.

Styret oppgave er å lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og generalforsamlingens vedtak. Den øverste myndighet i borettslaget utøves av generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling skal holdes hvert år innen utgangen av juni, og andelshaverne vil bli informert i god tid før hver generalforsamling.

Saker som beboerne ønsker å ta opp skal alltid foregå via mail eller skriftlig henvendelse. Dette med hensyn til at en i ettertid kan dokumentere for saker som behandles. Styremøter blir avholdt hver måned i brakken i Ture Nermansvei, og styrekontoret har ikke fast kontortid.