Generalforsamling

Generalforsamling skal være avholdt innen utgangen av Juni. I Bakkane Borettslag avholder vi Generalforsamling normalt i Mars / April.

Saker til Generalforsamling må være styret i hende innen kommunisert frist. Normalt er fristen innen utgangen av januar, for å få behandlet sak på Generalforsamling i Mars/April. Ta kontakt med styret dersom du er usikker på fristen.

Alle søknader må inneholde en beskrivelse av det som en søker om, og så mye informasjon som mulig. Er du usikker, ta kontakt med styret.

Søknad sendes, fortrinnsvis på epost, til styret@bakkanebrl.no

Krav til søknad om oppsetting av bod eller lignende

Oppsetting av bod etc. vil være søknadspliktig til Generalforsamlingen i Bakkane Borettslag. I tillegg vil det kunne være søknadspliktig til kommunen.

For at søknad skal kunne behandles på Generalforsamling må følgende, som et minimum, inngå i søknad:

  • skisse som viser bod (størrelser etc)
  • plassering på et situasjonskart(med avstander til bebyggelse)
  • signert nabovarsel fra de nærmeste naboene (du kan laste ned en mal her). Med nærmeste nabo menes beboere i din egen husrekke, samt beboere i andre rekker som naturlig blir “berørt” av ditt tiltak.
  • kopi av evt. dialog med kommunen
  • resultatet etter gjennomgang av veiviser utarbeidet for Direktorartet for bygg og kvalitet – Bygg uten å søke
    https://dibk.no/verktoy-og-veivisere/bygg-uten-a-soke-garasje/#/