Nedgravde oljetanker

Vedrørende nedgravde oljetanker

En del av andelshaverne i borettslaget har nedgravd oljetank på sin andel. Det er ca. 1/4 av andelshaverne som har en individuell tank i sin hage. De fleste andelshaverne bruker ikke lenger oljeovnen, og har allerede fjernet eller sanert sine nedgravde tanker og installasjoner for egen kostnad.

Tankene som er nedgravd i borettslaget er blitt installert av tidligere andelshavere, og vi antar at dette var blitt gjort i perioden 1968-70. Disse tankene antas å være i stål med volummengde 800-1000 liter. Slik styret kjenner til, har borettslaget den gang ikke vært delaktig i installeringen av tankene. Andelshaver har den gang installert sin egen individuelle tank på eget initiativ. Det er derfor andelshaver sitt ansvar å holde installasjonen vedlike og følge opp de forpliktelsene dette medfølger. Ansvarsforholdet følger andelen ved eierskifte.

Flere av våre andelshavere har nå mottatt brev fra brannvesenet hvor de må dokumentere at oljetanken tilfredsstiller kravene. Styret vil derfor orientere om at dette er andelshaver sitt ansvar. Det framkommer ikke av vedtektene at borettslaget er ansvarlig for tanker som er installert av andelshaver på eget initiativ. Det er videre urimelig at fellesskapet i borettslaget skulle måtte dekke kostnad med fjerning av tank eller sanering for de andelene som selv har installert etter eget ønske. Dersom alle andelene i borettslaget hadde vært i samme situasjon, ville det kunne være mulig å vurdere om dette var en kostnad som borettslaget skulle dekke for alle andelshavere. Ettersom det kun gjelder en fjerdedel av andelshaverne, er det urimelig at denne kostnaden skal belastes alle andelshaverne.

Styret har vært i kontakt med BOB sin advokat som deler styret sin vurdering. På bakgrunn av dette må hver enkelt andelshaver selv ta ansvar for å sikre at en eventuell oljetank er i samsvar med kravene i forurensningsforskriften kapittel 1 (tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker).

Last ned dokumentet i pdf format – regler vedr. nedgravde oljetanker